Patendibüroo Koitel

Pühadetervitus!
 
 LEIUTIS
 
patent
 kasulik mudel
 KAUBAMÄRK
 
domeeninimi
 geograafiline tähis
 TÖÖSTUSDISAINI-
 LAHENDUS
 
 KONSULTATSIOON
 TOETUSED
 HINNAPÄRING
 PARTNERLUS
 
 KONTAKT
 
blanketid
 seadusandlus
 patendivolinikud
Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal. Patendivoliniku kutse omandatakse kutseeksami läbimisega, kusjuures patendivolinik peab vastama patendivoliniku seaduses sätestatud nõuetele, milledest olulisimad on kõrghariduse omamine, varasem töökogemus selles valdkonnas, milles kutset taotletakse (vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus) ning vähemalt kahe võõrkeele oskus (võõrkeeltest vähemalt üks peab olema kas inglise, saksa või prantsuse keel).
Eesti Vabariigi patendivoliniku seadus hakkas kehtima 2001. aastal.
Patendivolinikuna võib tegutseda isik, kellele on patendivoliniku seaduse alusel ja korras antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks valdkonnas, milleks on:
1) leiutis ja mikrolülituse topoloogia;
2) kaubamärk, tööstusdisainilahendus ja geograafiline tähis.
Oma kutsetegevuse valdkonnas on patendivolinik pädev:
1) osutama õigusteenust;
2) esindama isikut riigiasutustes (s.h Patendiametis) ja kohtus ning muudel juhtudel;
3) koguma tõendeid;
4) vabalt valima ja kasutama isikule õigusteenuse osutamisel seadusega ettenähtud vahendeid ja viise;
5) kinnitama asutustele esitatavate tööstusomandialaste dokumentide tõlkeid ja ärakirju.
Patendivolinikud võib jaotada kahte ossa: Eesti patendivolinikud ja Euroopa patendivolinikud. Eesti patendivolinikel on õigus esindada kliendi huve Eesti Patendiametis ja Siseturu Harmoniseerimise Ametis (OHIM), Euroopa patendivolinikel on õigus esindada kliendi huve ka Euroopa Patendiametis. Meie büroo patendivolinikud on nii Eesti kui ka Euroopa patendivolinikud.
Meie büroo patendivolinike ning ekspertidega saab täpsemalt tutvuda parempoolsest menüüribast. Lisaks neile on meil lepinguline koostöö mitmete ülikoolide ja teadusasutuste ekspertide ning tõlkidega. Meie patendivolinikud jt. spetsialistid täiendavad pidevalt oma teadmisi tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas, võttes osa nii Eestis korraldatavatest seminaridest ja koolitustest, kui ka Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO), Euroopa Patendiameti (EPO), Siseturu Ühtlustamisameti (OHIM) poolt korraldatavatest koolitusprogrammidest. Peale selle külastavad nad regulaarselt rahvusvahelisi erialaseid konverentse, mis kõik tagavad meie spetsialistide kaasaegsed teadmised tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.
Mag. Raivo Koitel
patendivolinik

Katrin Koitel
patendivolinik

Mag. Janno Äniline
patendivolinik

Juta-Maris Uustalu
patendivolinik

Jürgen Jänese
konsultant

Tiia Koitel
büroo juhataja

Piret Lubja
vanemspetsialist

Kristel Birgit Jänese
administraatorDr. Heinu Koitel
1992-2010
patendivolinik
firma asutaja ja juht

 pealehele  
 Tina 26, 10126 Tallinn, Eesti; asukoht vt. siit
 tel: +372 6 033 260; faks: +372 6 033 261
 e-mail: koitel@koitel.ee või saada e-mail siit
© Koitel 2000-2015